میز خدمت الکترونیک
 
  مشاهده مشخصات خدمات شناسه‌دار معاونت بهداشتی دانشگاه
           
   ( 7 خدمت اصلی و زیرخدمت‌ها)
       
          مراکز منتخب برای خدمات دهی بیماران کرونا
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
دددددددددددددددددددددددددددددد
     

                                            

                    وو
مراکز خدمات جامع سلامت               شهرستان‌های تابعه           اداره بازرسی  و پاسخگویی به شکایات

                                             
    
        
 
          راهنمای معاونت پژوهش‌های کاربردی مرکزجامع تکامل کودکان 
  
                         تور مجازی دانشگاه