دستورالعمل کشوری مکمل یاری با مگادوز ویتامین د درجوانان
باتوجه به شیوع گسترده کمبود ویتامین د ، نقش پیشگیرانه آن دربیماری ها ومحدود بودن منابع غذای این ویتامین لازم است برنامه مکمل یاری ویتامین د جهت تامین نیاز گروه سنی جوانان به روش زیر در کلیه سطوح محیطی ارائه دهنده مراقبتهای بهداشتی در شهر وروستا ، به مورد اجرا گذاشته شود


راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 18-6 سال ویزه غیر پزشک ( بسته خدمتی غیر پزشک)


راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 18-6 سال ویزه پزشک( بسته خدمتی پزشک )


پرونده سلامت مدارس


فرم مراقبت دوره ای گروه سنی 18-6 سال ( به تفکیک دختر و پسر)


پرونده سلامت مدرسه ویژه مناطق مجری طرح تحول سلامت
پرونده سلامت مدرسه مجموعه کاملی است جهت ثبت کلیه فعالیتهای بهداشتی و درمانی در مدارس و کلیه خدمات و فعالیتهای اجرا شده در مدرسه بطور مستمر در آن ثبت و نگهداری می شود.


پرونده سلامت مدرسه ویژه مناطق غیر مجری طرح تحول سلامت
پرونده سلامت مدرسه شامل فرم هایی است که کیفیت،برنامه ریزی ،مدیریت و اجرای فعالیتهای بهداشتی و درمانی در مدرسه را مشخص کرده و در تعقیب و پیگیری آنها نقش کلیدی دارد.


بسته خدمتی سلامت جوانان ویژه پزشک
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 29-18 سال ویژه سطح اول ارائه خدمات پزشک


بسته خدمتی سلامت جوانان ویژه غیر پزشک
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 29-18 سال


بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1203
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53277894 تعداد بازديد زيرپورتال: 1914940 اين زيرپورتال امروز: 663 سایت در امروز: 10424 اين صفحه امروز: 2