مقدمه و اهداف
مقدمه :
 ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تامین سلامت همه جانبه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد جمعیت ساکن در پهنه جغرافیایی جمهوری اسلامی با اولویت مناطق کم برخوردار است، لذا انجام مداخلاتی به منظور ارتقاء وضعیت سلامت مناطق مختلف کشور باتوجه به اسناد بالادستی بویژه قانون اساسی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند چشم انداز 1404، سیاست¬های کلی  سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری،  جمعیت، اصلاح الگوی مصرف، اصل 44 قانون اساسی، نقشه جامع علمی کشور، برنامه دولت تدبیر و امید و برنامه وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی،  ضرورت دارد.

همچنین، بند (ج) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف نموده است " سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت" را مبتنی بر خدمات اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، بازطراحی و برنامه اجرایی آن را با اولویت بهره‌مندی مناطق کمتر توسعه‌یافته به‌ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری تصویب و عملیاتی کند. به منظور استقرار و پشتیبانی از این سامانه، دولت محترم به استناد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه، اساسنامه بیمه سلامت ایران را در تاریخ 22/5/1391، و به استناد بند (د) ماده (32)، آیین نامه اجرایی نظام درمانی کشور در تاریخ 3/2/1392 و به استناد بند (ز) ماده 38 آیین نامه اجرایی خرید راهبردی خدمات سلامت را در تاریخ 28/1/1393 تصویب کرده است.


برنامه اساسی معاونت بهداشت در طرح تحول حوزه بهداشت، برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه¬ شهرها و سکونتگاه¬های غیررسمی و نیز شهرهای کمتراز 50000 نفر است که با در نظر گرفتن پیچیدگی مشکلات موجود در این مناطق، ضرورت دارد علاوه بر وزارت بهداشت، سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان¬های دولتی و غیردولتی مانند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری¬ها، خیریه‌ها، و سازمان‌های مردم نهاد (
NGO) و ... در رفع مسایل بویژه درمورد سکونتگاه های غیررسمی همکاری داشته باشند و در تعامل با یکدیگر برای برطرف کردن مشکلات اصلی و تامین حداقل امکانات ضروری بهداشتی درمانی و رفاهی به منظور بهتر زیستن ساکنین این مناطق بکوشند. امید است با اجرای این برنامه و پروژه های مربوطه، شاهد تحقق اهداف فوق باشیم. 
 
خدمات:
ارائه بسته‌های خدمت سلامت شامل 4 گروه خدمات اولیه فردی، عمومی و خدمات ویژه به شرح زیر:
•    خدمات عمومی سلامت: شامل بسته‌های خدماتی است که در حال حاضر برای جامعه و به صورت عمومی ارائه می‌شود مانند: خدمات بهداشت محیط؛ خدمات بهداشت مدارس؛ بهداشت حرفه‌ای؛ بهداشت اجتماعی و خدمات خاص در اپیدمی‌ها و بلایا.


•    خدمات/مراقبت¬های اولیه فردی سلامت: بسته‌های خدمات بهداشتی ادغام یافته در شبکه‌های بهداشت و درمان هستند که باید برحسب ساختار جمعیت تحت پوشش و گروه های مختلف سنی به آنها ارائه گردد مانند: برنامه‌های سلامت خانواده و جمعیت؛ برنامه‌های مبارزه و کنترل بیماری‌های واگیردار، پیشگیری و کنترل عوامل خطر بیماری های مزمن و غیرواگیر؛ خدمات تغذیه، سلامت روان و ....


•    بسته خدمات درمانی: شامل خدماتی می‌شود که برحسب نیاز فرد برای موارد ارجاعی ازسوی کاردان/کارشناس مراقب سلامت خانواده در سطح عمومی ارائه می شود. راهنماهای بالینی مربوط توسط ادارات فنی حوزه معاونت بهداشت درحال تدوین می باشد که متعاقبا ارسال می شود.


•    سایر خدمات سلامت (ویژه): شامل خدماتی می‌شود که ارائه آن ها براساس مشکلات سلامت منطقه برگرفته از نیازسنجی، ضرورت می‌یابد و بسته خدمتی آن باید توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم شده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت قرار گیرد مانند: خدمات توانبخشی، مبارزه و کنترل اعتیاد، خشونت، دخانیات و ...