بسته خدمات
بسته آموزش تغذیه ویژه تیم سلامت ( پزشک، مراقب سلامت،کارشناس تغذیه) در طرح تحول سلامت
مجموعه آموزشی رژیم درمانی ویژه کارشناسان تغذیه
بسته آموزش تغذیه ویژه تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده
بسته آموزشی و اطلاعاتی هفته ملی بدون دخانیات 4(بسته بندی ساده محصولات دخانی)
بسته بندی جذاب محصولات دخانی به عنوان روشی برای جذب مشتری و افزایش توجه مصرف کنندگان می باشد.
بسته آموزشی و اطلاعاتی هفته ملی بدون دخانیات 3(قلیان ، سرطان و خانواده )
طبق آمار سال 1390 شیوع مصرف روزانه قلیان در مردان گروه سنی بالای 15 سال 7/4 درصد در برابر 3/2 درصد زنان می باشد.
بسته آموزشی و اطلاعاتی هفته ملی بدون دخانیات 2 (دین و قانون علیه سیگار و قلیان )
به دلیل سرطان زا بودن دود قلیان حتی اگر قلیان نمی کشید از همنشینی با افرادی که قلیان می کشند خودداری کنید.
بسته آموزشی و اطلاعاتی هفته ملی بدون دخانیات 1 ( قلیان ها را گلدان کنیم )
میزان دود ورودی هر پک از قلیان تقریباً معادل 100 پک سیگار است و هر وعده کامل آن با 100 تا 200 نخ سیگار برابری میکند .
بسته آموزشی برنامه های تغذیه ویژه مراقبین پایگاهها و مراکز سلامت جامعه در برنامه تحول سلامت حوزه بهداشت
بسته آموزشی برنامه های تغذیه ویژه پزشکان مراکز سلامت جامعه در برنامه تحول سلامت حوزه بهداشت
بسته آموزشی تغذیه ویژه کارشناسان تغذیه مراکز سلامت جامعه در برنامه تحول سلامت حوزه بهداشت