شرح وظایف
شرح وظایف مرکز مدیریت شبکه :
•    شناخت خصوصیات جغرافیایی ، جمعیتی و توانائی های بالقوه منطقه و تهیه طرحهای جدید متناسب با شرایط اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در راستای برنامه های توسعه کشور.
•    تعیین خط مشی و اولویت های منطقه در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی .
•    بررسی ، مطالعه و بر آورد محل های استقرار واحد های بهداشتی .
•    پیشنهاد ایجاد و راه اندازی واحد های بهداشتی درمانی .
•    مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جغرافیایی و جمعیتی ایجاد شده در منطقه 
•    بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی .
•    مشارکت و هماهنگی با سایر گروه های کارشناسی به منظور استفاده مناسب از فضا ، تجهیزات و نیروی انسانی
•    نظارت بر نحوه توزیع اعتبارات شبکه های بهداشتی درمانی
•    برآورد ، تامین و توزیع نیروی انسانی 
•    آموزش و بازآموزی کارکنان ( بدو خدمت و حین خدمت )
•    جلب مشارکت جامعه به منظور برنامه ریزی ، تامین منابع و استقرار واحد های بهداشتی درمانی .
•    تجهیز و راه اندازی مراکز آموزش بهورزی
•    هدایت و نظارت بر مراکز آموزش  بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کارآمد .
•    بررسی و برآورد نیاز واحد ها در زمینه بهبود استاندارد ساختمان ، تجهیزات و نیروی انسانی .
•    بررسی و تحلیل گزارش های واصله ، تهیه و ارائه گزارشات ادواری حاوی اطلاعات ، آمار و شاخص های خدمات بهداشتی جهت واحدها .
•    هماهنگی درون و برون بخشی در زمینه رفع نیاز جامعه به واحد های ارائه دهنده خدمات .
•    طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کمیت و کیفیت ارائه خدمات در واحد های بهداشتی درمانی 
•    برنامه ریزی ، نظارت و مشارکت در آموزش و باز آموزی رابطین بهداشتی 
•    پایش و ارزشیابی برنامه های جاری 
•    اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت .
•    پیگیری در جهت کاهش میزان کسورات اعمال از سوی بیمه به حداقل ممکن .
•    محاسبه حقوق و مزایای اعضاء و پیگیری در جهت پرداخت بموقع حقوق و مزایا . 
•    اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر.