تلفن هاي بهداشت محيط استان


 

 

 

تلفن

E-mail

مركز بهداشت استان

3678982

3690511

(نمابر) 2235604

qazvinehe@yahoo.com

 

آزمايشگاههاي آب استان 3690167

قزوين

3688260

تاكستان

5222955

بوئين‌زهرا

4225390

البرز

2244408

آبيك

2892558

آوج

4623821