تازه ها
گزارش مرگ 53 کودک 59-1 ماهه در استان قزوین در 6 ماهه اول سال96
کودکان آسیب پذیرترین گروههای سنی جامعه می باشند و مراقبت از آنها نیازمند توجه ویژه است.
جلسه بررسی عملی روند اجرای برنامه سلامت کودکان در سامانه سیب برگزار گردید
روند ثبت مراقبت های سلامت کودکان (کودک سالم، مانا و غربالگری تکامل کودکان) در سامانه سیب اجرا گردید و اشکالات به صورت گروهی طرح و بررسی شد.
کارگاه نحوه پی گیری وشناسایی زنان باردار در معرض خشونت وچاقی
فاکتورهای متعددی در اضافه وزن و چاقی مادران باردار از جمله وضعیت اقتصادی- اجتماعی، سواد، زمان خواب و فعالیت بدنی را در دخیل می باشد
آموزش کودکان تاکستانی به منظور ارتقاء رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی
تکامل اولیه کودکان شامل ارتقاء ظرفیت های حسی-حرکتی، عاطفی- اجتماعی و زبانی-شناختی می باشد
از ابتدای سال 96 تا آخر آذر ماه تعداد 44148 نفر از بانوان استان قزوین خدمات غربالگری سرطان پستان را دریافت کردند.
کلیه زنان می بایست از سن 20 سالگی خودآزمایی پستان را انجام دهند
راهنماي اجرایی ثبت اطلاعات زایمان هاي خارج بیمارستانی
راهنمای ثبت زایمان خارج بیمارستانی
برگزاری دومین جلسه کارگروه جمعیت با رویکرد فرهنگی در راستای سیاست افزایش جمعیت در مرکز بهداشت استان
موضوع فرهنگ سازی عامل مهم و موثر در افزایش نرخ باروری،افزایش تعداد ازدواج و سن مناسب ازدواج می باشد
برنامه سلامت کودکان-کارت آموزشی «مراقبت از تکامل کودک»
با اهتمام ویژه به دوره لقاح تا پایان دو سالگی کودک که 1000 روز طلایی نام دارد ، می توان خیلی از مسائلی که در آینده کودک را درگیر می کند، از بین برداشت.
برنامه سلامت کودکان-پمفلت «آموزش روش صحیح مسواک زدن»
در این پمفلت روش صحیح مسواک زدن از 6 ماهگی تا پایان دوران کودکی، شرح داده شده است.