پرسنل
دکتر شیوا لقایی
  • دکتر شیوا لقایی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
دکتر بهزاد نجف پور
  • دکتر بهزاد نجف پور گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
صفر فیض الهی
  • صفر فیض الهی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس مبارزه با بیماریها – معاونت بهداشتی
صفدر  کریمی
  • صفدر کریمی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس مبارزه با بیماریها