پرسنل
هاشم علیجانی
  • هاشم علیجانی مرکز مدیریت شبکه مشاور معاون بهداشتی و مدیر مرکز مدیریت شبکه
خدیجه سادات حسینی
  • خدیجه سادات حسینی مرکز مدیریت شبکه استان رئیس گروه گسترش شبکه های بهداشتی و کارشناس مسئول بهورزی
زهرا فتاحی
  • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه کارشناس مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز مدیریت شبکه استان و مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی
زهرا کشاورز قاسمی
مریم چالیزاده
مقصود  پورمحمدی
  • مقصود پورمحمدی مرکز مدیریت شبکه . مسئول برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده مرکز مدیریت شبکه
مژگان کاکاوند
سمانه ذوالقدر
مرتضی آبروان
زهرا برجی خانی