پرسنل
هاشم علیجانی
محمود صفاریوسفی
مقصود  پورمحمدی برسری
مرتضی آبروان
  • مرتضی آبروان مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی استان قزوین کارشناس گسترش
زهرا فتاحی
  • زهرا فتاحی مرکز مدیریت شبکه مسئول برنامه های تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر » و « مسئول برنامه جلب مشارکتهای مردمی »
خدیجه سادات حسینی
مریم چالیزاده