پرسنل روابط عمومی
جواد منهجی
  • جواد منهجی واحد روابط عمومی - رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی