پرسنل
حمیدرضا خوشقدم
سیاوش نظری
عبدالعلی پاک نهاد
مریم السادات بابایی
نورمحمد جلیلوند
اکرم حمزه
اکبر بهرامی
  • اکبر بهرامی اداره امور عمومی(توسعه منابع و مشارکت)، حراست رابط حراست و سرپرست امور عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه
غلام اسلامی
علیرضا مددخانی
محمدرضا ایلبگ بهرام آبادی