چک لیست پایش خدمات نوین سلامت میانسالان


بوکلت چارت مراقبت ادغام یافته کودک سالم ویژه غیرپزشک و پزشک + کارت مراقبت کودک


راهنمای اجرایی مراقبت های ادغام یافته سلامت میانسالان ویژه ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت
بسته خدمات جامع ارزیابی سلامت زنان و مردان میانسال ایران، با توجه به اهمیت این گروه سنی در خانواده و جامعه بویژه لزوم برنامه ریزی برای پیشگیری از بیماری و کاهش مرگ و میر زود هنگام آنان توسط دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس درمعاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای استانداردهای علمی و متناسب با شرایط کشور و اولویتها و نیازهای سلامت خانواده های ساکن کشور جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.


مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه غیرپزشک)


مراقبت ادغام یافته کودک سالم (ویژه پزشک)


برنامه سلامت مادران: دستور عمل پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در بارداری و پس از زایمان
در سالهای اخیر موارد مرگ مادران به دلیل آمبولی در کشور رو به افزایش بوده که بسیاری از آنها قابل اجتناب بوده است. در این دستور عمل، ارائه دهندگان خدمت با این عارضه و نحوه پیشگیری آن آشنا خواهند شد و در انتهای مجموعه چند نکته مهم در مورد مباحث درمانی ذکر شده است.


سلامت مادران: ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر
این مجموعه برای آشنایی ارائه دهندگان خدمت با گروههای مختلف مواد مخدر و نحوه درمان عوارض آن جهت کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از اعتیاد در گروه پرخطر مادران می باشد .


سلامت مادران: مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) ویژه ماما-پزشک عمومی
این برنامه شامل استانداردهای خدمات معمول و ویژه مادران در مقاطع پیش ازبارداری، بارداری، زایمان و پس اززایمان برای سطح دوم ارائه دهنده خدمت (کارشناس مامایی و پزشک) می باشد. این مجموعه شامل 12 قسمت است که به تیم سلامت کمک می نماید تا با استفاده ازپروتکلهای مراقبتی و اقدامات موردنیاز مراقبتی، سلامت مادر و جنین را در مقاطع مختلف بارداری تامین نمایند.


سلامت مادران: دستورعمل پیشگیری از ترومبوآمبولی در بارداری و پس از زایمان
در سالهای اخیر موارد مرگ مادران به دلیل آمبولی در کشور رو به افزایش بوده که بسیاری از آنها قابل اجتناب بوده است در این دستور عمل، ارائه دهندگان خدمت با این عارضه و نحوه پیشگیری از آن آشنا خواهند شد.


نظام مراقبت مرگ کودکان59-1 ماهه: راهنمای اجرایی نظام مراقبت مرگ کودکان59-1 ماهه
در این برنامه با هدف کلی کاهش مرگ کودکان 59-1 ماهه از طریق بررسی تاریخچه هر مورد مرگ کودک از زمان بروز اولین علامت خطر تا فوت، تلاش می شود با شناخت عوامل مساعد کننده وقابل مداخله مرگ کودکان، با تهیه اقدامات مداخله ای آنها را کنترل نموده ویا اثرآنها را کاهش دهیم.


سلامت مادران: راهنمای تکمیل فرم آماری دفتر مراقبت مادران
راهنمای تکمیل فرم آماری دفتر مراقبت مادران شامل اطلاعات لازم برای استخراج وضعیت کلیه مادران زایمان کرده از مقطع پیش از بارداری، بارداری، زایمان و پس از زایمان می باشد.


سلامت مادران: راهنمای مراقبت پس از زایمان
مراقبت پس از زایمان از یک ساعت پس از زایمان شروع و تا 6-8 هفته پس از زایمان ادامه دارد که در صورت انجام این مراقبت ها به صورت کامل می توان از مرگ های مادر در مقطع پس از زایمان پیشگیری کرد.


سلامت مادران : مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران (راهنمای خدمات خارج بیمارستانی) ویژه کاردان و کارشناس بهداشت خانواده
این برنامه شامل استانداردهای خدمات معمول و ویژه مادران در مقاطع پیش ازبارداری، بارداری، زایمان و پس اززایمان برای سطح اول ارائه دهنده خدمت (بهورز- کاردان و کارشناس بهداشت خانواده) می باشد. این مجموعه شامل 7 قسمت است که به تیم سلامت کمک می نماید تا با استفاده ازپروتکلهای مراقبتی و اقدامات موردنیاز مراقبتی، سلامت مادر و جنین را در مقاطع مختلف بارداری تامین نمایند.


دستورالعمل نحوه ثبت و درخواست مکمل های دارویی واحد سلامت جمعیت و خانواده
مکمل های دارویی در گروه های هدف کودکان، مادران، سالمندان و میانسالان مطابق دستورالعمل های موجود توزیع می گردد. درخواست مکمل ها در واحدهای بهداشتی با استفاده از فرمول های موجود در دستورالعمل صورت می گیرد.


سلامت مادران: راهنمای اجرایی ثبت اطلاعات زایمان های خارج بیمارستانی
نرم افزار ثبت اطلاعات زایمان های خارج بیمارستانی سیستمی جهت ثبت اطلاعات تولد و زایمان هی انجام شده در خارج از بیمارستان می باشد و این مجموعه شامل نمونه فرم ثبت اطلاعات، دستورالعمل نحوه تکمیل و فلوچارت تکمیل فرم می باشد.


سلامت میانسالان: استاندارد دور کمر در زنان و مردان میانسال
مراقبت های ادغام یافته میانسالان برای زنان و مردان 59-30 سال انجام می شود. با اندازه گیری دور کمر،میانسالان از لحاظ چاقی شکمی مورد بررسی قرار می‌گیرد و به آن‌ها مشاوره‌های لازم برای رفع مشکلات ارایه می‌شود.


سلامت مادران: دستورعمل غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
غربالگری دیابت برای تمام مادران باردار به منظور شناسایی و درمان به موقع دیابت در دو نوبت انجام می گیرد و این مجموعه شامل توصیه های بارداری و پس از زایمان می باشد.


سلامت کودکان: دستورالعمل اجرایی ابزار غربالگری تکامل : ASQ2 » - ویژه تیم سلامت
آزمون غربالگر ASQ حاوی 19 پرسشنامه برای 19 گروه سنی مختلف از 4 تا 60 ماهگی است که توسط والدین یا مراقب کودک تکمیل می گردد وو 5 حیطه تکاملی کودکان را مورد بررسی قرار می دهد.


سلامت سالمندان: راهنمای آموزشی طرح درس شیوه زندگی سالم در دوره سالمنمدی در راستای تغذیه صحیح
در این برنامه سالمندان 60 سال وبالاتر فراخوان شده و تغذیه صحیح در دوجلسه یک ساعته به طور متناوب آموزش داده می شود ودر طول کلاس پست تست وپری تست از سالمندان بعمل می آید و 2 ماه بعد از برگزاری کلاس های آموزشی، اطلاعات ماندگار سالمندان در راستای تغذیه صحیح طبق پرسشنامه های مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرد.


سلامت کودکان: دستورالعمل رایگان بودن توزیع مکمل ها- ویژه تیم سلامت
تحویل مکمل های کودکان به گیرندگان خدمت به صورت رایگان می باشد.


سلامت میانسالان: راهنمای مراقبتهای ادغام یافته سلامت بانوان و مردان میانسال ایران- ویژه مراقبین سلامت
مجموعه حاضر برای ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت قبل از ارجاع گیرنده خدمت به سطح تخصصی تهیه شده و تفکیک خدمات هر یک از اعضای تیم شامل بهورز، مراقب سلامت خانواده، ماما و پزشک در خصوص هر یک از اجزای خدمات روشن شده است. با توجه به اینکه در تیمهای سلامت ،پزشکان عمومی مسئولیت اصلی تیم سلامت را به عهده دارند ، تدوین راهنما و تعیین استانداردهای خدمات به گونه ای است که پزشک عمومی بتواند از سایر اعضای تیم بویژه ماما،کاردان و بهورز در موارد لزوم استفاده نموده و مسئولیت انجام برخی خدمات را به آنان واگذار نماید.


سلامت مادران: شیوه نامه غربالگری و تشخیص مشکلات کروموزومی و نقص لوله عصبی جنین
غربالگری ناهنجاری جنین به کلیه مادران باردار پیشنهاد می گردد و این مجموعه شامل مراحل غربالگری از جمله مشاوره با مادر، غربالگری ناهنجاری کروموزومی جنین در سه ماهه اول و دوم بارداری و غربالگری سایر ناهنجاریها می باشد.


سلامت کودکان: دستورالعمل جدید مکمل آ+د یا مولتی ویتامین - ویژه پزشک - مراقب سلامت و بهورز
این بخشنامه درخصوص تجویز مکمل های ویتامینی از 5-3 روزگی تا پایان 2 سالگی کودکان و آموزش مادران در مورد میزان مصرف مکمل های فوق می باشد.


ترویج تغذیه با شیر مادر : راهنمای تجویز شیر مصنوعی (نوع معمولی) به کودکان زیر یک سال درمراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی ( خانه بهداشت)
- ویژه بهره برداری تیم سلامت در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی -مراکز مشاوره شیر مادر و کلیه پزشکان متخصص محترم اطفال وزنان پزشکان محترم عمومی - این دستورالعمل آخرین دستورالعمل بازنگری شده از سوی اداره کل سلامت کودکان می باشد .


سلامت کودکان: بخشنامه مکمل های کودکان - ویژه پزشک، مراقب سلامت و بهورز
در بخشنامه شماره 8975/311د مورخ 26/6/91 نحوه تجویز و میزان مصرف مکمل آهن و ویتامین AD و ممنوعیت توصیه به مصرف مکمل های دارویی تجاری که فرمولاسیون آن ها با نسبت های بخشنامه مغایرت دارد، مطرح شده است.


برنامه سلامت سالمندان:راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته وجامع سالمندی - ویژه پزشک و غیرپزشک
درمراقبت های ادغام یافته سالمندی، سالمندان 60 سال وبالاتر فراخوان شده وطبق فرم های مراقبت دوره ای که دارای 14 بند می باشد سالمند مورد ارزیابی قرار گرفته واز نظر فاقد مشکل ،در معرض ابتلا ودارای مشکل، طبقه بندی می شوند.


سلامت کودکان: دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت اطفال - ویژه مراقب سلامت و بهورز
کلیه مراقبت های شیرخواران و کودکان مراجعه کننده به خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت، بر اساس راهنمای کدهای مشخص شده در دفتر مراقبت اطفال درج می گردد.


سلامت میانسالان: راهنمای اجرایی ارزیابی دوره ای سلامت میانسالان- ویژه تیم سلامت
شناسنامه سلامت میانسالان از دو فرم ارزیابی دوره ای و مراقبت ممتد تشکیل شده است.فرم ارزیابی دوره ای برای زنان و مردان 59-30 سال که برای دریافت بسته خدمات سبا و سما به مراکز ارائه خدمات مراجعه نموده اند تکمیل می شود. این فرم دارای 11 قسمت است و توسط تیم سلامت(بهورز- مراقب سلامت - ماما وپزشک) تکمیل می گردد.


سلامت میانسالان و سالمندان: دستورالعمل مکمل یاری میانسالان و سالمندان با مگا دوز ویتامین دی
ویتامین D علاوه براینکه برای جذب کلسیم ورسوب آن در استخوانها ضروری است در عملکرد همه سیستم های سلولی و اندمهای بدن نظیرسلول های ایمنی، مغز ،پستان ،روده ،پروستات و...نقش بسزایی دارد.دربزرگسالان علاوه برپیشگیری ازبیماری پوکی استخوان ،راشیتیسم ، از افسردگی ،چاقی،بیماریهای غیر واگیر دیگر نظیر دیابت نوع1و2، ،سرطانها خصوصاسرطان سینه ،بیماریهای قلبی وعروقی وبیماریهای خود ایمنی (ام اس: MS) نیز پپیشگیری می کند. علائم کمبود ویتامینD معمولامبهم ودر حد بروز کوفتگی ،درد وضعف عضلانی واستخوانی وتغییرات خلقی است . با با توجه به محدود بودن منابع غذایی ویتامین د لازم است برنامه مکمل یاری ویتامین د در در گروه سنی میانسالان ( 59-30 سال) و سالمندان ( 60 ساله و بیشتر) به اجرا گذاشته شود.


سلامت کودکان: دستورالعمل تکمیل فرم ثبت مراقبت کودک سالم - ویژه مراقب سلامت و بهورز
فرم های ثبت مراقبت کودک سالم از تولد تا 8 سالگی (17 مراقبت) برای کودکانی که به خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت مراجعه می نمایند تکمیل می شود.


ترویج تغذیه با شیر مادر : قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی و آیین نامه اجرایی
کتابچه قانون ترویج تغذیه با شیر مادر وحمایت از مادران در دوران شیردهی(1374) وآیین نامه اجرایی(1375) و الحاقات بعدی(86-1380) - ویژه تیم سلامت و استفاده ذینفعان (مادران باردار وشیرده کارمند، اموراداری دستگاه های وابسته به دولت، عمو


باروری سالم : صورتجلسه تعیین اندیکاسیون های توبکتومی (بستن لوله در بانوان)


باروری سالم : دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری درجمهوری اسلامی ایران


باروری سالم : سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری


برنامه باروری سالم : نمودار گردش کار ارتقای آموزشهای هنگام ازدواج و تداوم آن


برنامه باروری سالم : بازنگری در شرح وظایف سلامت باروری


برنامه باروری سالم : رویکردهای پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای افزایش میزان باروری کلی


برنامه باروری سالم : فلوچارت و راهنمای مراحل ارایه خدمات برنامه باروری سالم در راستای ارتقای نرخ باروری کلی مبتنی بر سلامت مادر و کودک


بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 6245
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53236430 تعداد بازديد زيرپورتال: 1913894 اين زيرپورتال امروز: 1008 سایت در امروز: 23855 اين صفحه امروز: 24