آلبوم عکس 1399
يكشنبه 24 فروردين 1399 جلسه هماهنگی نحوه فعالیت صنایع استان در خصوص کرونا
16 فروردین 99 - سالن معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
4   
1399/1/24 يكشنبه
2   
1399/1/24 يكشنبه
3   
1399/1/24 يكشنبه
1   
1399/1/24 يكشنبه