پرسشهاي متداول
يكشنبه 26 خرداد 1398 مقدار مصرف قطره‌های آ+د یا مولتی ویتامین و آهن چه مقدار در روز می‌باشد؟
قطره آ+د یا مولتی ویتامین به مقدار یک سی سی در روز و قطره آهن 15 قطره در روز.