بسته خدمات
راهنمای بالینی و برنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی 18-6 سال ویزه غیر پزشک ( بسته خدمتی غیر پزشک)
 بسته خدمتی غیر پزشک  که لازم است مراقبین سلامت در پایگاهها و بهورزان در خانه بهداشت جهت انجام معاینات ارزیابی دانش آموزان آن را مطالعه نمایند. برای دریافت بسته مذکور اینجا کلیک کنید.