بسته خدمات
دستورالعمل های برنامه های اجرایی تغذیه
که توسط بهورز، مراقب سلامت و کارشناس تغذیه در مراکز بهداشت/سلامت اجرا و گزارش آن توسط ستاد شهرستان به استان ارسال می گردد.


 برای دریافت مجموعه دستورالعملهای فوق اینجا کلیک کنید.