بسته خدمات
دستورالعمل های مکمل های دارویی
که توسط بهورز، مراقب سلامت و کارشناس تغذیه در مراکز بهداشت/ سلامت اجرا و گزارش آن توسط ستاد شهرستان به استان ارسال می گردد.