بسته خدمات
بسته آموزش تغذیه ویژه تیم سلامت ( پزشک، مراقب سلامت،کارشناس تغذیه) در طرح تحول سلامت