دارو 1

دارو 2
فرمهای درخواست دارویی مراکز بهداشتی و درمانی کامپیوتری میشوند

 جلسه واحد امور دارویی روز یکشنبه 11بهمن94 با حضور کارشناسان مسئول و تکنسین های امور دارویی شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها و استان در معاونت بهداشتی برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف منطقی سازی در خواست و توزیع دارو از سطوح محیطی تا ستاد شهرستان تشکیل شده بود ابتدا فرمهای کامپیوتری طراحی شده در معاونت بهداشتی به شرکت کنندگان ارایه گردید و توضیحات لازم در خصوص فرایند تکمیل و ارسال فرمها توسط دکتر شیوا صالحی شهیدی کارشناس مسئول امور دارویی معاونت بهداشتی دانشگاه داده شد.  با بیان این مطلب که این نرم افزار ابزاری جهت دسترسی به داده های دقیق تر و درخواستهای دارویی منطقی تری است گفت از ابتدای سال 95 دریافت اتوماسیونی اجرایی خواهد گردید.

 وی تاکید نمود آموزش نحوه استفاده از نرم افزار به پرسنل مربوطه  از طریق برگزاری جلسات توجیهی و ملزم نمودن مراکزبهداشتی درمانی به نظارت و اصلاح درخواستهای دارویی خانه های بهداشت عناصر کلیدی در اجرای بهینه این طرح میباشند، همچنین مقرر شد اجرای فرمهای کامپیوتری در شهرستان البرز از فصل جاری آغاز گردد.

 بازبینی فرایند پایش و به روز رسانی فرمهای پایش امور دارویی از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بود.