دارویی
اولین نشست کارشناسان مسؤول و تکنسین های دارویی مرکز بهداشت استان قزوین ، در سال 1395 برگزار شد
در اولین نشست امسال کارشناسان مسؤول و تکنسین های دارویی مرکز بهداشت و شهرستان ها، ابتدا هر یک از شهرستانها عملکرد سال 94را با تاکید بر طرح موانع موجود و ارایه راهکارهای بهبود خدمات در سال جاری گزارش کردند.
مشکل ساختمان انبارهای دارویی شبکه های بهداشتی - درمانی، تجویز غیر منطقی کورتیکوستروئیدها توسط پزشکان، نقش نداشتن امور دارویی در امر ارزشیابی پزشکان خانواده بعنوان یکی از ابزارهای نظارتی و مشکل جابجایی داروهای تاریخ نزدیک ترالی اورژانس از جمله مشکلات مشترک عنوان شده بودند که مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
همچنین داروها و اقلام مصرفی مورد نیاز ترالی اورژانس مورد بازبینی قرار گرفت و بنا شد آخرین ویرایش فرم مربوطه بصورت کامپیوتری طراحی و برای اجرا در اختیار مراکز قرار داده شود.
در این نشست دکتر شیوا شهیدی، کارشناس مسؤول امور دارویی مرکز بهداشت استان ضمن جمع بندی مطالب، همکاری معاونت غذا و دارو برای رسیدگی به وضعیت ساختاری انبارهای دارویی، برگزاری کارگاههای تجویز منطقی دارو ، آنالیز نسخ و ارایه پس خوراند به پزشکان و تنظیم فهرست نهایی داروهای ترالی اورژانس را برای به نتیجه رسیدن مداخلات معاونت بهداشت ضروری دانست.
 این نشست، روز 12 خرداد 1395 در سالن کنفرانس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برگزار شد.