دارو
تحلیل نتایج حاصل از پایش داروهای مکمل موجود در سطوح محیطی
جلسه‌ی امور دارویی با موضوع بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده از پایش ضربتی وضع موجود داروهای مکمل در پایگاهها و خانه‌ های بهداشت سطح‌ ، استان با حضور کارشناسان مسئوول و مسئولین انبار دارویی شبکه ها در  روز 16 آبان ماه 1395، در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی‌دانشگاه برگزار‌شد.
 دکتر شیوا شهیدی، مسئوول امور دارویی استان ، نتایج بدست آمده را در شهرستانهای مختلف مقایسه نمودند و علل اثرگذار در ایجاد و بهبود شرایط موجود توسط شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفت.  شایان ذکر است  سوالات چک لیست مورد نیاز در پایش ها بازبینی و نمونه‌ای از فرم‌کامپیوتری طراحی شده دفتر دارویی مرکز نیز به شرکت کنندگان ارایه شد . این فرم در حال اجرای آزمایشی می‌باشد و مزایای استفاده از آن ثبت آسان و دسترسی به‌روز  به داده های دارویی در سطوح محیطی است. همچنین نرگس شلویری به نمایندگی از واحد سلامت جمعیت و خانواده  در جلسه حضور یافتند و درخصوص افزایش هماهنگی درون بخشی با شرکت کنندگان هم اندیشی نمودند.