دارویی
حذف دفتر دارویی و جایگزین‌ نمودن سیستم ‌انفورماتیک ( کامپیوتری) در کلیه مراکز استان از سال (1396)
 سومین نشست کارشناسان امور دارویی حوزه  معاونت بهداشتی استان در سال جاری با حضور کارشناسان مسئول و تکنسین های امور دارویی استان و شهرستانهای تابعه ، روز یکشنبه 24بهمن ماه 1395،  درسالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
در راستای استاندارد سازی فرایند ثبت دفتر و درخواست داروی، نرم افزار اکسل تهیه شده توسط دکتراکبر یوسفی، کارشناس مسؤول واحد سلامت دهان ودندان استان، و مهندس مطهره اکبرشاهی ، کارشناس انفورماتیک مرکز بهداشت استان، و دکتر شیوا صالحی شهیدی ، کارشناس مسؤول امور دارویی مرکز بهداشت استان ،جهت استفاده درخانه های بهداشت، پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت کل استان به شرکت کنندگان حاضر در جلسه ارائه گردید.
 مزایای تهیه این نرم افزار "تسهیل ‌درثبت و جمع بندی داده ها از سطح محیط تا ستاد، استخراج اطلاعات معتبرتر و شاخص های متنوع به منظور مقایسه فعالیت ها در سطوح مختلف می باشد ".
کمبود نیرو در واحد امور دارویی جهت پیشبرد برنامه از موانع اجرایی امور دارویی عنوان شد . لذا مقرر گردید پس از نهایی شدن نرم افزار در هرشهرستان بطور آزمایشی در چند مرکزاجرا گردد. 
و در ادامه ، همکاران حاضر در جلسه درباره مداخلاتی که در جهت اصلاح مشکلات امور دارویی شهرستان ها از ابتدای سال تا کنون انجام شده نیز گزارش دادند. فهرست داروهای ترالی اورژانس جهت بازبینی به همکاران داده شد تا پس از مطالعه نظرات خود را از طریق اتوماسیون ارسال نمایند.