دارو
ارزیابی سالیانه فعالیتهای امور دارویی
جهت ارزیابی سالیانه فالیتهای امور دارویی، کارشناسان مسئول واحد دارویی مرکز بهداشت استان و شهرستانها روز سه شنبه 12 اردیبهشت 96،در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشکیل جلسه دادند .
  ابتدا دکتر شیوا شهیدی مسئول اموردارویی مرکز بهداشت استان در خصوص دستور جلسه که با هدف ارزیابی فعالیت های سال 95 و تشخیص نقاط ضعف و قوت به منظور بهبود شاخص های سال جاری تشکیل شده بود توضیحاتی دادند که با ارایه گزارش دکتر کاشی ها، مسئول اموردارویی شبکه بهداشت و درمان البرز و توضیحات سایر شرکت کنندگان ادامه یافت.
طی این نشست کمیت و کیفیت عملکرد شهرستانها حول محورهای تامین و توزیع دارو، پایش واحدهای تحت پوشش بویژه نحوه ی توزیع و مصرف مکمل ها، وضعیت فیزیکی انبارهای دارویی و انبارداری مورد بحث و بررسی قرارگرفت.
بخش دوم جلسه با حضور دکتر ناهید یزدی ،معاون فنی مرکز بهداشت استان ،برگزار و طی آن درباره ی موانع و مشکلات و چگونگی ارتقاء خدمات دارویی در سطح شهرستان ها تبادل نظر شد.