منبع آزمون آنلاین پزشکان :کتاب مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر آزمون آنلاین کتاب مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران ( ایراپن ) جهت پزشکان شاعل در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی در ابتدای مرداد ماه بصورت غیر حضوری برگزار می گردد.  دریافت کتاب مجموعه مداخلات اساسی بیماریهای غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران ( ایراپن ) جهت پزشکان شاعل در مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی