سند ملی غیرواگیر
تشکیل ستاد اجرایی تدوین سند استانی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر
به گفته دکتر سولماز فرخ زاد ، کارشناس مسئوول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ی غیر واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه ،‌ به منظور کاهش بار بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر منتسب به آنها، در راستای برنامه اقدام جهانی بیماریهای غیر واگیرسازمان بهداشت جهانی، ‌وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برآن شد تا سند ملی پیشــگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر را تهیه و تدوین نماید. تاکید اصلی این سند بر بیماریهای قلبی، عروقی، ســرطان ها، دیابت و بیماریهای تنفسی و همچنین ســوانح و حوادث و بیماریهای روانی که به طور ویژه در کشور ایران مطرح است، میباشد.
کارشناس مسئوول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها ی غیر واگیر مرکز بهداشت استان افزود، در این سند ملی، استراتژیهای مشخص پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر به صورت استراتژیهای کارآمد بسط داده شده است. در این راســتا وزارت بهداشت ایران 9 هدف سازمان جهانی بهداشــت را در نظر گرفته و آنها را با شــرایط ایران تنظیم نموده و سه هدف مختص ایران را به آن اضافه نموده اســت. در این سند کلیه ذینفعان داخلی و خارجی وزارت بهداشت شامل معاونتهای مختلف وزارت بهداشــت و وزارتخانه های ذینفع، ســازمانهای دولتی که همکاران اصلی پیشــگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر میباشند، در نظر گرفته شده اند همین مساله منجر به منحصر به فرد شدن آن شده است.
 دکتر فرخ زاد ، افزود پس از تدوین سند ملی ، می بایست هر یک از دانشگاه ها اقدام به تدوین سند استانی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط نمایند . در همین راستا جلسه ای جهت تشکیل ستاد اجرایی تدوین سند استانی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط ، باحضور دکتر سید سعیداسکویی ، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، مهندس نوروزعلی عزیزخانی، رئیس دبیر‌خانه سیاست گزاری ‌سلامت دانشگاه ، دکتر ناهید‌یزدی ، دکتر اسماعیل کلهر ، معاون فنی و اجرایی ‌مرکزبهداشت استان ، مدیران و کارشناسان مسئوول مرکز‌بهداشت‌استان ، روز 27 شهریور ماه 1395، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی‌ دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست مقرر شد : برای تدوین مداخلات درون بخشی هر یک از اهداف گروههایی متشکل از کارشناسان فنی ستاد معاونت بهداشتی که بیشترین ارتباط را با هدف مربوطه داشته اند به همراه یک نماینده از گروه غیر واگیر و یکی از مدیران شبکه شهرستانها تشکیل نمایند. و کارشناس مسوول گروه جلساتی را با اعضای گروه تشکیل داده و در صورت نیاز از نمایندگان سایر معاونت های دانشگاه و هیات علمی ها و فوکال پوینتها( مشاور علمی برنامه ها) دعوت نموده و ظرف مدت 3 هفته برنامه عملیاتی و مداخلات مرتبط جهت تحقق هر یک از اهداف را در سطح استانی تدوین نمایند، هم چنین مقرر شد بخش تدوین مداخلات برون بخشی نیز توسط رئیس دفتر سیاستگذاری دانشگاه به همراه کارشناسان فنی حوزه معاونت بهداشتی انجام شود.