ازیابی1

ارزیابی2

ارزیابی3
خطر ده ساله بروز حوادث قلبی عروقی همکاران معاون بهداشتی در هفته قلب ارزیابی شد
.  پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی  از طریق مراقبت ادغام یافته دیابت وفشارخون وچربی های خون با انجام غربالگری ، ارزیابی خطر بروز ده ساله حوادث قلبی  عروقی با استفاده از داده های" فشارخون ، دیابت ، کلسترول ، مصرف دخانیات "آموزش و مراقبت و درمان بیماریهای قلبی عروقی ، فشارخون بالا ، دیابت و کلسترول بالا انجام می گردد. به این منظور و در راستای برنامه های هفته قلب ، خطر بروز ده ساله حوادث قلبی عروقی کارکنان معاونت بهداشتی ارزیابی شد. در این برنامه فشارخون ، BMI ، دور کمر ،  قند خون ناشتا وکلسترول ، تری گلیسیرید ،HDL  ، LDL خون همکاران اندازه گیری و با استفاده از نمودار ارزیابی خطر ، خطر بروز ده ساله حوادث قلبی  عروقی آنها محاسبه شد و با استفاده از دستگاه Body Composition   ارزیابی ترکیبات بدن شامل : چربی احشایی ، چربی کل بدن ومیزان عضله انجام  گردید .