اسلایدهای کارگاه آموزشی «ارزیابی وضعیت تغذیه و پایش رشد کودک » توسط معاونت بهداشتی تاریخ24 تیر 1396 کارگاه آموزشی «ارزیابی وضعیت تغذیه و پایش رشد کودک » توسط معاونت بهداشتی در تاریخ 27/4/96  با حضور سرکر خانم دکتر عبدالهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه و سرکار خانم دکتر مینایی کارشناس کودکان دفتر بهبود تغذیه جامعه در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد
1-    عنوان اسلاید : موارد ارجاع کودکان واجد شرایط به کارشناس تغذیه و پزشک در مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم
2-    "               : ارزیابی  تغذیه کودک 6 ماه تا 5 سال بر طبق بوکلت جدید مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم
3-    "               : ارزیابی رشد کودکان به روش تن سنجی و منحنی های استاندارد Z-Score ومرجع WHO
4-    "                : تازه های تغذیه تکمیلی کودکان در مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم