انتشار گزارشات معاونت
« نحوه ثبت گزارش پاتولوژی در سامانه سیمای سرطان »

1398/7/20 شنبه

مطالب ارائه شده در کارگاه آموزشی 9 مهر 1398 به شرح زیر قابل دسترسی می‌باشند:

اسلایدهای ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت (ارائه شده توسط  سرکارخانم دکتر سولماز فرخ‌زاد،مسئول برنامه ثبت سرطان دانشگاه)

اسلایدهای آموزش نحوه ورود گزارشات پاتولوژی در سامانه سیمای سرطان
(ارائه شده توسط سرکارخانم مینا شهسواری،کارشناس دبیرخانه ثبت سرطان دانشگاه)