انتشار گزارشات معاونت
پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه قزوین بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه است.

1398/12/27 سه‌شنبه

مهندس نادر آریا، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت، پیشرفت برنامه عملیاتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را بالاتر از میانه کشوری و دانشگاه اعلام و از خدمات و فعالیت‌های انجام شده توسط کلیه مدیران گروه‌ها و واحدهای تابعه معاونت بهداشتی تقدیر کرد.

مهندس حمید گلناری، دبیر کمیته برنامه ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی با بیان این مطلب، افزود: طی نامه‌ای که دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت ارسال کرده، وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی در سامانه HOP وزارت در 9 ماهه اول سال 98 بررسی شده است و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با کسب 99.62 درصد  به همراه حوزه‌های پرستاری و آمار و فناوری اطلاعات بالاترین میزان تحقق و پیشرفت برنامه عملیاتی را نسبت به تمامی حوزه‌های دانشگاه کسب نموده است.

وی افزود: در سامانه برنامه عملیاتی وزارت بهداشت (HOP) کلیه برنامه های عملیاتی و اجرای فعالیت‌ها و مستندات آنها به صورت ماهانه بارگذاری شده و پیوسته توسط دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی وضعیت تحقق آنها رصد و پیگیری می شود.

در حال حاضر دبیرخانه کمیته برنامه‌ریزی استراتژیک معاونت بهداشتی دانشگاه در حال پیگیری اجرای کلیه فعالیت‌ها و تحقق برنامه عملیاتی سال 1398 بوده و طی فروردین سال آتی کلیه مستندات ازطریق گروه‌های فنی در سامانه مذکور بارگذاری خواهند شد.  
http://www.qums.ac.ir