اخبار بهداشت حرفه ای
2

3

4
بازدید کارشناسان مرکزبهداشت استان از معدن سرب وروی استان
کارشناسان مرکز بهداشت استان وشهرستان قزوین در تاریخ 18تیرماه 1396،از معدن زیر زمینی سرب وروی در روستای زه آباد از توابع شهرستان قزوین بازدید بعمل آوردند
کار دراعماق زمین، شرایط نامناسب محیطی،خطرات ریزش ،گازگرفتگی از عواملی هستند که سلامت شاغلین بخش معدن را تهدید می نمایند در معدن سرب و روی حدود 140 نفر شاغل داشته که پس از استخراج سنگ از معدن، در کارخانه همجوار معدن طی مراحلی کنسانتره سرب وروی بدست می آید لازم به ذکر است معدن مذکور دارای خانه بهداشت کارگری و کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار بوده که ارائه خدمات مراقبت های اولیه وبهداشتی به کارگران از آن طریق صورت می گیرد
 
 
بيشتر