1396/3/27 شنبه برنامه زمان بندی دوازدهمین آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی این برنامه توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران ارایه شده است.

 دریافت برنامه زمان بندی دوازدهمین آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی

بيشتر