1

2

3

4
1396/5/7 شنبه آزمایشگاه های آب و فاظلاب و بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان بهسازی شد
 
آزمایشگاه های آب گروه بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت استان شامل آزمایشگاه فیزیکوشیمی، آزمایشگاه میکروبی، آزمایشگاه بهداشت حرفه ای که در ساختمان شماره 2ستاد دانشگاه مستقر می باشد  با تلاش و همت دکتر سیدسعیداسکویی ، معاون بهداشتی دانشگاه و معاونین ایشان بهسازی شد در این عملیات بهسازی تغییرات اساسی عمده ای در ساختمان موجود ایجاد شد که شامل سرامیک دیوارها، کف، درب ها، لوله کشی مجدد آب، فاضلاب، برق، گاز، نصب پنجره های دو جداره و سکوبندی آزمایشگاه  ها می باشد. این آزمایشگاه ها که تنها آزمایشگاه ناظر بر کیفیت آب دانشگاه علوم پزشکی می باشد در حال حاضر آب شرب نقاط شهری و روستایی استان را بر اساس استانداردهای ملی موجود  مورد آزمایش قرار می دهد.
 
بيشتر