معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قزوین
اهداف سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی روانی اجتماعی و معنوی نوجوانان و جوانان. اهداف برنامه سلامت جوانان:
هدف کلی:
تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی ومعنوی جوانان
اهداف اختصاصی:
افزایش پوشش مراقبتهای جوانان29-18 سال به میزان 100% تا پایان سال 99
ارتقاء آگاهی جوانان 29-18 سال در راستای ابعاد ازدواج سالم
ارتقاء آگاهی جوانان با هدف کاهش مرگ گروه سنی 29-18 سال 
ارتقاء آگاهی جوانان 29-18 سال درخصوص رفتارهای سالم و پیشگیری از رفتارهای پرخطر درجوانان

اهداف برنامه سلامت نوجوانان و مدارس:
هدف کلی:
تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی ومعنوی نوجوانان
اهداف اختصاصی:
افزایش پوشش مراقبتهای نوجوانان18-6 سال به میزان 100% تا پایان سال 99
افزایش پوشش مراقبتهای نوجوانان غیر دانش آموز 18-6 سال به میزان 10% تا پایان سال 99
افزایش جمعیت تحت پوشش برنامه بلوغ و سلامت باروری نوجوانان گروه هدف(دختران پایه هفتم و پسران پایه دهم) به میزان 70%
ارتقاء فعالیت فیزیکی در نوجوانان و دانش آموزان به میزان حداقل 5%  تا پایان برنامه ششم
کاهش عوامل مخاطره آمیز سلامت در نوجوانان به میزان 5% نسبت به سال پایه
افزایش مدارس مروج سلامت 5 ستاره
افزایش مدارس مروج ستاره دار
استقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس
 
بيشتر