اهداف سلامت نوجوانان ،جوانان و مدارس تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی روانی اجتماعی و معنوی نوجوانان و جوانان.

هدف کلی :
تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جسمی روانی اجتماعی و معنوی نوجوانان و جوانان.
اهداف اختصاصی:
ارتقای سطح آگاهی ، نگرش و عملکرد بهداشتی نوجوانان وجوانان (دانش آموزان) در ابعاد مختلف سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی
ارتقای سطح آگاهی ،نگرش و عملکرد بهداشتی کارکنان مدارس و توانمند سازی آنها در شناخت و رعایت استاندارد های سلامت مدارس و جمعیت دانش اموزی .
توانمند سازی اولیاء دانش آموزان نسبت به مفاهیم سلامت و نیاز های رشد و تکامل دانش آموزان و نقش والدین در تامین، حفظ و ارتقا سطح سلامت فرزندان خویش .
تشخیص و شناسایی به موقع اختلالات احتمالی نوجوانان و جوانان و مداخله منطقی در کاهش بار بیماریها ، اختلالات و حوادث در آنها .
مراقبت مستمر از بیماریهای شایع احتمالی در بین دانش آموزان و ایمن سازی به موقع آنها.
بررسی و شناسایی کانونهای خطر ( عوامل محیطی ، فیزیکی و بیولوژیکی موثر بر سلامت دانش آموزان و کارکنان مدارس و انجام مداخله به موقع در جهت کنترل آنها )
بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس.
افزایش مشارکت مدارس و دانش آموزان در فرهنگ سازی ارتقا سلامت در جامعه و خانواده .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر