اهميت برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارس ارتقاي سلامت مدرسه يك نوع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده است ...
ارتقاي سلامت مدرسه يك نوع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده است دلايل آن عبارتند از :
·         آموزش و سلامت از حقوق اساسي شهروندان و لازم و ملزوم يكديگر مي باشند در غياب هيچ يك نمي توان به سطح مطلوبي از ديگري دست يافت و توسعه توام و ادغام يافته اين دو منافع چشمگيري براي جامعه در بردارد .
·         مدرسه مكان ارزشمندي را فراهم مي سازد تا در زمانها و مكانهاي مشخص به افراد گروه هدف برنامه هاي سلامت نوجوانان و جوانان دسترسي  داشته باشيم . اين امر هزينه اثر بخشي برنامه هاي مذكور را تضمين مي نمايد همچنين جايگاه مدرسه به عنوان يك نهاد موثر در حركات اجتماعي اين مكان را به محل مناسبي براي اجراي بسيج ها و ترويج شيوه هاي سالم زندگي در سطح جامعه مطرح ميسازد .
·         بنيان بسياري از رفتارهاي تاثير گذار بر سلامت و شيوه زندگي افراد در سنين دانش آموزي نهاده مي شود هر چند كه ميزانهاي مرگ و ابتلا در سنين دانش آموزي نسبتا" از ساير سنين كمتر است . اما رفتارها و شيوه زندگي كه در اين سنين در پيش گرفته مي شوند، تاثير شگرف بر بار بيماريها ي عمده از جمله بيماريهاي قلبي عروقي ، عوارض ناشي از سوانح و حوادث ، ديابت ، چاقي و ... در كل جامعه دارد .
·         دانش آموزان امروز والدين فردا هستند توفيق در افزايش آگاهي بهداشتي و ايجاد نگرش و رفتار سلامت نگر در آنها تضمين كننده سلامت نسل حاضر و آينده كشور است كه پايداري برنامه هاي توسعه را بدنبال دارد .
·         دانش آموزان مي توانند تاثير شگرفي در نهاد خانواده و جامعه داشته باشند آنها اغلب قادرند پيام ها و عادتهاي بهداشتي را از مدرسه به خانه منتقل كنند . ارتقا آگاهي و بهبود نگرش و عملكرد آنها مي تواند به بروز تغييرات مثبت در اطرافيان آنها منجر گردد . بدين لحاظ بايد به دانش آموزان به چشم پيام آوران سلامت نگريست كه مي توانند نقش فعالي در ارتقا سلامت جامعه ايفا نمايد .
دانش آموزانيكه شيوه زندگي سالم را مي آموزند به احتمال زياد در طول زندگي به آن پايبند خواهند بود .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر