آشنایی مراقبان سلامت برنامه حاشیه شهرها با بسته خدمتی واحد سلامت روان
آشنایی مراقبان سلامت برنامه حاشیه شهرها با بسته خدمتی واحد سلامت روان
به منظور آشنایی مراقبان سلامت در برنامه حاشیه شهرها با بسته خدمتی واحد سلامت روان، نشست آموزشی توجیهی با حضور کارشناسان سلامت روان شهرستان ها و  کارشناس سلامت روان و رفتار در برنامه حاشیه شهر، روز 29 شهریور 1394 در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست علی طایفه کارشناس مسئول واحد سلامت روان معاونت بهداشتی، چکیده ای از اهداف واحد سلامت روان، اجتماعی، اعتیاد و الکل را در برنامه حاشیه شهرها و شرح وظایف کارشناس مراقب سلامت در زمینه سلامت روان برنامه حاشیه شهرها بیان نمود.
در ادامه مهندس علیجانی مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه، در خصوص برنامه حاشیه شهر ها در سطح کشور و استان، شرایط فعلی استان در این برنامه و برنامه های آتی توضیحاتی مطرح کردند و سپس لادن محمدی زاده کارشناس سلامت روان این معاونت، به توضیح بسته خدمتی کارشناس مراقب سلامت و نحوه تکمیل فرم های واحد سلامت روان برای مدعوین پرداخت .
بيشتر