پایش وزارتخانه از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت

پایش عملکرد مالی و شیوه اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت توسط بازرسان وزارت بهداشت

پایش عملکرد مالی و شیوه اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت توسط بازرسان وزارت بهداشت
پایش عملکرد مالی و شیوه اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت توسط بازرسان وزارت بهداشت
پایش استان قزوین با حضوربازرسان اعزامی وزارت متبوع (خانمها:شریفی ودکترثنایی ومهندس عالمی-اینانلو) جهت بررسی عملکرد مالی و شیوه اجرای برنامه تحول سلامت در حوزه بهداشت بعمل آمد و طی آن از مراکز و پایگاه محمود آباد نمونه که مجری برنامه شهرهای 20 تا 50 هزارنفری می باشد و نیز پایگاه اقبالیه که مجری برنامه حاشیه شهر است 26آبان نود یک – بازدیدانجام شد و شیوه فعالیت مراقبین سلامت و کارشناسان روان و تغذیه به لحاظ کمی و کیفی ارزیابی گردید.
بيشتر