دانشگاه، پیگیر تأسیس تشکّل مرم نهاد برای بیماران فنیل کتونوری استان قزوین
با هماهنگی واحد بیماری های غیر واگیر معاون بهداشتی دانشگاه با مهندس مهدیه سادات میرناصری، دبیر انجمن شهرتاش، گروهی از خیّرین سلامت استان قزوین، شامل: انجمن رفتگران طبیعت، انجمن همیاران سلامت روان و گروهی از  فعالان اجتماعی، بازدیدی از کلینیک درمان بیماران فنیل کتونوری در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین داشتند.
 در رابطه با این بازدید، دکتر راهله صادق، کارشناس مسؤول بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان، گفت: خیّرین مذکور قول دادند، به منظور ثبت تشکّلی برای این دسته از بیماران، از طریق استانداری، اقدام کنند. وی افزود که روانشناس آنان به این بیماران هم ارائه خدمت خواهد کرد.
بيشتر