کمیته فنی1
برگزاری جلسه کمیته فنی در مرکز بهداشت استان
در نشست کمیته فنی و مدیران با حضور ، دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه،  مهندس نوروز علی عزیزخانی، دبیر شورای سیاستگزاری سلامت استان ، معاونین فنی و اجرایی مرکز بهداشت استان،و مدیران شبکه های بهداشت و درمان  و روسای مراکز بهداشتی شهرستانها ، در خصوص  اهداف عملیاتی وضعیت سلامت روان ، درصد پیشرفت  بیماریابی مورد انتظار در مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق شهری و روستایی، کلاسهای برگزار شده برای جمعیت عمومی شهری و روستایی و  وضعیت غربالگری ‌انجام شده طرح تحول سلامت در ( شش ماهه اول 95) - توسط علی طایفه ، مسؤول سلامت روان معاونت بهداشتی ، برای حاضرین در کمیته فنی ارئه گردید.
در پایان پخش فیلم آموزشی تبیین مؤلفه های  اجتماعی مآثر بر سلامت  SDH )) و دریافت نظرات ، در عملیاتی کردن آنها  ، در شبکه های بهداشتی و درمانی شهرستانها ، ارائه شد. این نشست،در روز 6بهمن ماه 1395، در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم قزوین برگزار شد .
 
 
 
بيشتر