برنامه خود مراقبتی
اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی در محل کار
.  در راستای اجرای برنامه ملی خودمراقبتی و به منظور توانمندسازی کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سلامت شهرستانها ، کارگاه آموزشی « برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی برای ارتقای سلامت در محل کار » در روز چهارشنبه 20مردادماه 1395 در مرکز بهداشت استان برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی کارشناسان با استفاده از دستوررالعمل کشوری اجرای برنامه ملی خودمراقبتی ، با مفاهیم خودمراقبتی ، رویکردهای خود مراقبتی فردی ، سازمانی ، اجتماعی و گروههای خودیار ، سه بخش و ده گام برای اجرای برنامه ارتقای سلامت در محل کار و چگونگی تدوین برنامه عملیاتی برای ارتقای سلامت در محل کار آشنا شدند.
جلب حمایت مدیریت سازمان ، معرفی برنامه و شناسایی نیازها ، جلب حمایت کارکنان و تعیین مسئولیت ها ، تعیین اهداف کلی ، اختصاصی و رفتاری ، تعیین فعالیتهای برنامه ، انتخاب مشوق ها و پاداش ها ، شناسایی حمایت های بیشتر ، ترویج و توسعه برنامه ، مدیریت برنامه و ارزشیابی ده گام اجرای برنامه ارتقای سلامت در محل کار می باشند.
ژیلا هنرپیشه ، کارشناس مسئول واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان بیان داشت که هدف از رویکرد خودمراقبتی سازمانی ، ایجاد محیط کار سالم از طریق اجرای برنامه ها و خط مشی های ارتقای سلامت در محل کار با همکاری کارکنان و کارفرمایان می باشد. این برنامه که با حمایت و هماهنگی مدیران سازمان ها و تشکیل شورای ارتقای سلامت صورت می گیرد ضمن شناسایی نیازهای سلامت کارکنان ، با اجرای فعالیت‌های مختلف ارتقای سلامت در محل کار می تواند با افزایش میزان آگاهی و دانش سلامت ، افزایش سلامت و رفاه جسمی و روانی ، افزایش رضایت شغلی و روحیه کاری کارکنان موجب افزایش بازدهی و بهره وری در محل کار ، کاهش میزان غیبت و بهبود فرایند استخدام و ابقای کارکنان گردد.
در این کارگاه آموزشی کارشناسان ضمن پاسخ به سوالات پیش آزمون و پس آزمون با انجام کار گروهی در خصوص  تدوین برنامه عملیاتی ، مهارت های لازم را کسب نمودند.
 
 
 
بيشتر