وضعیت اجرای برنامه سفیران سلامت در استان قزوین
 ژیلا هنر پیشه ، کارشناس مسؤول آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت استان ، در خصوص وضعیت  اجرای برنامه سفیران سلامت استان  بیان نمود: طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت با 15 برنامه و 10 پروژه پشتیبان با هدف دستیابی بیشتر اقشار مختلف مردم مناطق شهری / روستایی و حاشیه شهرها به خدمات بهداشتی درمانی و ارائه این خدمات توسط کارکنان حوزه بهداشت با جذب پزشکان ، کارشناسان ارشد و کارشناسان تغذیه ، سلامت روان ، مامایی ، بهداشت خانواده و .. از  اواخر سال 1393 در دانشگاههای علوم پزشکی کشور به مرحله اجرا در آمد.
کارشناس مسؤول آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت استان  افزود ، برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی به عنوان پنجمین برنامه ملی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت  می باشد که جهت اجرا از طریق سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از اواخر سال 94 به کارشناسان گروه / واحد آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه ها ابلاغ گردید.
این برنامه با هدف کلی توانمندسازی مردم ، سازمانها و جوامع برای مراقبت از سلامت خود و اهداف کمی پوشش برنامه ملی خودمراقبتی به میزان 70 درصد جمعیت تحت پوشش تا پایان برنامه ششم ، افزایش سواد سلامت مردم به میزان 25 درصد سال پایه ، استقرار نظام جامع آموزش سلامت در مدارس کشور و فعالیت های مربوطه انجام می گردد.
 ایشان گفت، برنامه ملی ترویج و توسعه خودمراقبتی توسط کارشناسان واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت استان و شهرستانها و با همکاری کلیه مسئولین ، مدیران / رؤسای محترم شبکه ها و کار کنان بهداشتی مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی / پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت با 4 رویکرد خودمراقبتی فردی ، خودمراقبتی سازمانی ، خودمراقبتی اجتماعی و گروههای خودیار و با استفاده از دستورالعمل کشوری در دست اجرا می باشد.
برای اجرای این برنامه و رویکردهای آن جلسات هماهنگی / آموزشی درون بخشی و بین بخشی متعدد در مرکز بهداشت استان و شهرستانها برگزار شده است .
 هنر پیشه ، اذعان کرد ، هدف در رویکرد برنامه خودمراقبتی فردی تربیت یک نفر سفیر سلامت به ازای هر خانوار می باشد .  سفیر سلامت عضوی از اعضای خانواده است که حداقل 8 کلاس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه ، مسئولیت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت فعال از سلامت خود و اعضای خانواده و جامعه را برعهده دارد.
به منظورآموزش و توانمندسازی سفیران سلامت خانوار برای مراقبت از سلامت خود و اعضای خانواده شان و هم چنین اجرای برنامه سفیران سلامت دانش آموزی در مدارس و سفیران دانشجویی در دانشگاهها کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده ( 1 ) ناخوشی های جزیی ، کتاب خطرسنجی سکته های قلبی ، مغزی و سرطان ، راهنمای خودمراقبتی برای سفیران سلامت ویژه دانش آموزان ابتدایی دوره اول و دوره دوم متوسطه ، راهنمای جامع آموزش سلامت در مدارس ( ویژه معلمین ) ، راهنمای خودمراقبتی در جوانان ( ویژه دانشجویان ) توسط دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت متبوع تهیه گردیده است .
تا پایان سال 95 ، تعداد 27077 نفر سفیر سلامت خانوار در استان فعالیت دارند که این تعداد سفیر سلامت 46628 خانوار را تحت پوشش قرار می دهند .
شاخص مورد انتظار سال 95 اجرای برنامه مذکور ، 10 درصد بوده  که تا پایان سال شاخص استان قزوین در این برنامه به 57/12 درصد رسیده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بيشتر