تازه ها
درخواست های انتقال کارکنان در حوزه بهداشت استان قزوین بررسی شد
در کمیته نقل و انتقالات حوزه بهداشتی استان که به ریاست دکتر اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه و با حضور روسای شبکه های بهداشت ـ درمان شهرستان های تابعه و مدیران ستاد مرکز بهداشت استان، روز 15 آذر 1394 در سالن این معاونت برگزار شد، تقاضای 40 تن از متقاضیان انتقال که پس از طرح و بررسی در کمیته شهرستانی، به مرکز بهداشت استان ارسال شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته فریدون شعبانی، دبیر کمیته نقل و انتقالات حوزه بهداشتی استان، نشست این کمیته، هر شش ماه یک بار در شهرستان های تابعه برگزار می شود و به تقاضای کارکنان متقاضی انتقال به سایر نقاط استان و کشور، برابر آیین نامه و ضوابط مربوطه با ارائه مستندات و کسب امتیاز لازم رسیدگی می شود و پس از احراز شرایط مقدماتی به مرکز بهداشت استان ارسال می شود.
وی با بیان اینکه در مرحله کمیته استانی نیز برابر آیین نامه و سیاست های کلی دانشگاه و پس از تأمین و جایگزینی نیروی انسانی، اقدامات بعدی انجام می شود، خاطر نشان کرد: طبق مصوبات کمیته، حداقل امتیاز لازم برای متقاضیان انتقال به واحدهای شهری قزوین 30 امتیاز تعیین شده است. 
باتوجه به افزایش کارکنان متقاضی ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و ارائه مدارک جهت تبدیل یا اعمال مدرک تحصیلی آنان مقرر شد سازوکار و فرایندهای لازم توسط مدیران شهرستانها طرح و در جلسه بعدی پیشنهاد گردد تا موردبرسی کارشناسان و تصویب اعضای کمیته جهت اقدامات بعدی قرار گیرد