تازه ها
افزایش 20 درصدی پیشنهاد کارکنان در 3 ماهه اول سال 95 در حوزه مرکز بهداشت استان قزوین
فریدون شعبانی مدیر امور عمومی و اداری و دبیر اجرایی کمیته نظام پیشنهادات معاونت بهداشتی دانشگاه و مرکز بهداشت استان قزوین درپانزدهمین  جلسه کمیته نظام پیشنهادات که درروز 22تیرماه  95 در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد بیان کرد در 3 ماهه اول سال 95 تعداد 15 عنوان پیشنهاد در غالب نظام مدیریت مشارکتی با موضوعات مختلف و متنوع از کارکنان حوزه بهداشت استان به کمیته نظام پیشنهادات ارسال شده است که در راستای افزایش کیفیت و کمیت خدمات سلامت ، بهبود ، صرفه جویی، جلب و حمایت مردمی برای خدمات و فضاهای بهداشتی بود مورد طرح و بررسی اعضاء قرار گرفت .
شعبانی در ادامه افزود: تعداد پیشنهادات رسیده نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 20 درصد رشد داشته است که با ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان از طریق تشویق معنوی و پرداخت پاداش مالی پیش بینی شده در آیین نامه نظام پیشنهادات ، قطعا افزایش کمی و کیفی پیشنهادات کارکنان را به دنبال خواهد داشت  . ایشان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از پیشنهاد دهندگان افزود کارکنان با ارایه پیشنهادات در مدل نظام مدیریت مشارکتی دانشگاه  در تصمیم گیریهای مدیران سازمان هم مشارکت دارند.