تازه ها
تقاضای انتقال کارکنان حوزه معاونت بهداشتی استان قزوین بررسی شد

در کمیته نقل و انتقالات کارکنان حوزه معاونت بهداشتی استان که به ریاست مهندس هاشم علیجانی ‌، مدیرمرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه و باحضور روسای ‌شبکه ها و مراکز بهداشت و درمان ‌شهرستانها‌ی تابعه ‌و مدیران  ستاد  مرکز  بهداشت  استان  در روز2 آذر ماه 96، در این معاونت برگزار گردید .

شایان ذکر است پرونده 36 تن  ازمتقاضیان  انتقال درون استان و برون استانی که پس از  طرح و بررسی  در کمیته  شهرستانی، به مرکز بهداشت استان ‌ارسال شده بود ، مورد بررسی ‌قرار گرفت ‌که برابر آیین نامه ها و سیاست های کلی‌ دانشگاه تصمیمات لازم اتخاذ گردد .

در این جلسه ‌مقرر شد ‌به دلیل‌ کمبود نیروی فنی تمامی انتقال ها به سایر دانشگاه ها منوط به معرفی جایگزین همطراز، از دانشگاه مقصد صورت گیرد.