تازه ها
برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر

شرح وظایف مسئول برنامه تحول سلامت در مناطق شهری و حاشیه شهر

دستورالعمل اجرایی برنامه  مراقبتهای اولیه سلامت در مناطق شهری  (قابل بهره برداری جهت کلیه کارشناسان استان و شهرستانها به ویژه کارشناسان ستادی - پرسنل شرکتی طرف قرارداد با شرکت طالقانی )