1

2

3

4
بازدید مدیر پروژه های ‌اجرایی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت ازروند پیشرفت پروژههای ‌در حال ساخت حوزه بهداشت
 
بازدید ‌دکترمحمدرضا میرزایی، مدیرپروژه های اجرایی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت و‌معاون اجرایی مرکز مدیریت شبکه وزارت متبوع، و مهندس هاشم علیجانی ، مدیر مرکز مدیریت شبکه استان ،از روند اجرای تفاهم نامه  مشترک ‌با مقام محترم  وزارت در سطح استان را بررسی نمودند
دکتر‌میرزایی، در روز پنج شنبه5 مردادماه 96، ازپروژه های  در دست اقدام ‌مرکز‌خدمات جامع سلامت ، شماره 2 محمدیه، مسلمیه، مرکز شماره 9 فلسطین، بازدید نمودند و در‌ادامه ‌نیز با عنایت به تحویل زمین مناسبی ‌که در منطقه ‌سورتک  قزوین و مهرگان از شهرداری ‌اخذ شده بود مقرر گردید زمینهای مذکور نیز به پروژه های ‌دانشگاه‌ اضافه ‌گردد و ایشان نیز نسبت به‌ تامین اعتبار‌موافقت نمودند و در پایان از روند اجرای پروژه ها را مثبت ارزیابی نمودند .
 
بيشتر