معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قزوین
فیلم های آموزشی بهداشت دهان و دندان

دریافت  فیلم آموزشی نحوه انجام وارنیش فلوراید

دریافت فیلم دانستنی های دهان ودندان

دریافت فیلم آموزشی مسواک

دریافت فیلم آموزشی نخ دندان

دریافت فیلم آموزشی پوسیدگی  دندان

دریافت فیلم آموزشی بیماریهای لثه

دریافت فیلم آموزشی پیشگیری از پوسیدگی

 
امتیاز دهی