تعریف شاخص سلامت دهان و دندان - DMFT  معيارهاي DMFT

دندان سالم = Carries Free
نقطه و شيارهاي رنگي روي مينا دندان هر چند سوند در آنها مختصري گير كند ولي ديواره مينائي اطراف آن نرم نباشد يا زير مينا خالي نشده باشد C.F است و بالاخره در مشاهده اگر معاينه كننده از پوسيدگي مطمئن نباشد دندان سالم است .

دندان پوسيده D ( Decay )
داخل Pit و فيشور ها يا سطح صاف دنداني ضايعه اي ديده شود كه زير ميناخالي شده باشد يا كف و اطراف ضايعه  نرم باشد و با سوند ، نرمي آن را حس كنيم پوسيده است .
هر دندان ترسيم شده كه عود پوسيدگي داشته باشد و يا با سمان موقت پانسمان شده باشد دندان پوسيده محسوب مي گردد .

M‌دندان كشيده شده يا ( Missing‌)
دنداني كه فقط به علت پوسيدگي از دست رفته باشد دندان Missing محسوب مي شود . فقدان دندان بعلت ( درمانهاي ارتدنسي ، عدم رويش دندان يا بعلت تصادف و ضربه ) Missing محسوب نمي شود.

F دندان پر شده ( Filling )
پركردگيهاي دائمي كه عود پوسيدگي نداشته باشند و يا با روكش ترميم شده باشند جزء Filling محسوب مي گردند . ولي اگر بدليل شكستگي يا پايه بريج ، كراون شده باشد Filling محسوب نمي گردد .