قوانین نسخه نویسی قابل توجه دندانپزشکان محترم
1-دفترچه باید تاریخ اعتبار داشته باشد.
2-خط خوردگی در نسخه جزو کسورات قرار میگیرد مگر اینکه توسط دندانپزشک اصلاح شود.
3-کلیه نسخ باید امضاو مهر پزشک ونیزمهر مرکز را بطور خوانا داشته باشد.
4-نسخ سفید بدون متن جزو کسورات قرار میگیرد.
5- مغایرت در خط وامضا ومهر جزو کسورات قرار میگیرد.
6-کلیه اعمال دندانپزشکی مانند کشیدن دندان ؛ویزیت شد؛جرم گیری آموز ش بهداشت  وغیره می بایست دو برگی ارسال شده ودرصورتیکه دارو تجویز شود ویا رادیولوژی درخواست گردد در این صورت برگ مخصوص پزشک جدا شده وارسال شود
7-در یک روز کشیدن دندان همراه با ویزیت فقط یک مورد خدمت مورد قبول است (ویزیت قابل قبول نیست).
8-خدمات دندانپزشکی که نیازمند آدرس بیمار می باشد مانند( کشیدن دندان عقل) درصورتیکه آدرس شماره تلفن وامضا بیمار در پشت نسخه نباشد جزو کسورات قرار می گیرد.
9-چنانچه در یک جلسه چند دندان کشیده شود؛ هزینه همه ی دندان های کشیده شده در یک جلسه قابل محاسبه  می باشدمشروط به اینکه که آدرس وشماره تلفن بیمار در پشت نسخه درج شده باشد.
10-در صورتیکه جرم گیری فک بالا وفک پایین انجام شود ؛بصورت جداگانه قابل محاسبه وپرداخت میباشد.
11-نسخ کثیف وپاره شده جزو کسورات قرار می گیرد.
12- نسخ تاریخ گذشته (مربوط به ماههای گذشته) ونیز تاریخ آینده(نسخ مربوط به ماههای بعدی) ونسخ فاقد تاریخ جزو کسورات قرار میگیرد.
13- در صورتیکه فقط دندان شماره 8 (دندان عقل) کشیده شود لازم است حتما آدرس وشماره تلفن بیمار در پشت نسخه درج گردد.
14- نوشتن گرافی وکشیدن دندان در یک روز بلامانع است.
15- داشتن شناسنامه سلامت فقط برای ترمیم دندان 6 کودکان 6-14 ساله الزامی است. بدیهی است  صفحه مربوط به دندانپزشک و نیزصفحه مشخصات دانش آموز  میبایست ممهور به اصل مهر وامضا مدیر مدرسه باشد(مهروامضا فتوکپی شده مورد قبول نیست). لازم به ذکر است مطالبی که در نسخه نوشته شده عینا توسط دندانپزشک در شناسنامه سلامت نیز نوشته شودو ممهور به مهر دندانپزشک باشد.
16-در یک روز فقط یک ویزیت قابل قبول است.
17- درخصوص فیشور سیلانت موارد زیر قابل ذکر است:
الف- اولا فیشور سیلانت برای دندان شماره 6 دانش آموزان مورد قبول است ثانیا میبایست در محدود ه سنی 6 تا 9 سال انجام گیرد.
ب- فیشو ر سیلانت برای دندان 6 دانش آموز فقط یکبار قابل محاسبه بوده وسازمانها ی بیمه گر هزینه آن را پرداخت میکنند.
ج- انجام فیشور سیلانت هر چهار دندان شماره 6 دانش آموزان در یک روز ودرج آن در یک نسخه قابل قبول سازمانهای بیمه گر می باشد .
18- هزینه فلوراید تراپی هر فک یکبار در سال برای هر فرد قابل محاسبه وپرداخت است.
19- برای دارندگان دفترچه بیمه خدمات درمانی هزینه وارنیش فلوراید هر فک دو بار در سال برای هر فردقابل محاسبه وپرداخت است.
20-برای دارندگان دفترچه تامین اجتماعی هزینه وارنیش فلوراید2 فک,دو بار در سال برای هر فرد قابل محاسبه وپرداخت است.
21- ویزیت دندانپزشکی وآموزش بهداشت در یک تاریخ ودرج آن در یک نسخه قابل قبول است (آموزش بهداشت تاسن 14 سالگی قابل قبول است) 
22-مدارک لازم برای ارائه به سازمان تامین اجتماعی پرسنل جدید الورود الف-فتوکپی کارت نظام پزشکی ب-فتوکپی کارت ملی ج-نمونه خط  طی یک نسخه نویسی د-ابلاغ اشتغال دریکی از مراکز بهداشتی درمانی