اخبار سایت
روز و هفته ملی سلامت جوان با شعار: « من ارزشمندم»

1398/1/31 شنبه

28 فروردین ماه سال 1398، مصادف با 11 شعبان، روز تولد حضرت علی اکبر و روز ملی جوان است و نظر به قرابت این روز با روز جهانی بهداشت و هفته سلامت، تاریخ برگزاری هفته سلامت جوان 28 فروردین الی 3 اردیبهشت سال 1398 خواهد بود. عنوان مطرح شده در این سال با محوریت مراقبت جوانان با شعار: «من ارزشمندم» و موضوع «با مراجعه به پایگاه‌های سلامت و مراکز ارائه خدمات جامع سلامت از سلامت خود آگاه شویم» انتخاب شده است. این عنوان متناسب با شعار روز جهانی بهداشت 2019  «پوشش همگانی سلامت از مسیر مراقبت‌های اولیه بهداشتی» است.