اخبار سایت
وب سایت رسمی معاونت بهداشتی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت

1398/2/4 چهارشنبه

جلسه هماهنگی با موضوع "وب سایت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین " با حضور مدیران و مسئولین گروه ها و واحدهای معاونت بهداشتی برگزار گردید. این جلسه که در دومین روز اردیبهشت ماه 1398،  در محل سالن کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار گردید ، ابتدا دکتر  ناهید یزدی ، معاون فنی مرکز بهداشت استان بر لزوم توجه به ارتقای کمیت وکیفیت محتوی بارگزاری شده در سایت تاکید نمود.

 در ادامه هر یک از مدیران گروه ها گزارشی از تعداد، محتوی و بازدید صفحات اینترنتی مرتبط با واحد خود ارائه نمودند. در بخش پایانی این جلسه، آمار مقایسه ای از وضعیت وب سایت معاونت بهداشتی در بین زیرپورتال های دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همچنین میزان بازدید صفحات خانگی واحدهای مختلف توسط علی جعفری ، مسئول وب سایت معاونت بهداشتی ارائه گردید.

 بر اساس اطلاعات ارائه شده، زیرپورتال معاونت بهداشتی در ارزیابی ماه‌های آذر، دی و بهمن 1397، از نظر شاخص‌های وبومتریک دارای رتبه نخست در بین معاونتهای دانشگاه بوده است. همچنین صفحات خانگی مربوط به گروه های سلامت جمعیت و خانواده، سلامت محیط و سلامت کار به تریتیب دارای بیشترین بازدید در بین صفحات اختصاصی واحد های معاونت بهداشتی بوده اند.

 http://www.qums.ac.ir